ກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ (ໂຕໜັງສືສີແດງ) ຕ້ອງໄດ້ມີຄຳເຫັນດີຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກິດຈະການທຸລະກິດ(ISIC)

 
ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
0111 ການປູກພືດທັນຍາຫານປະເພດເມັດ (ຍົກເວັ້ນເຂົ້າ), ໜາກຖົ່ວ ແລະ ເມັດມັນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປູກສາລີ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
0112 ການປູກເຂົ້າ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປູກເຂົ້າ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
0113 ການປູກພືດຜັກ ແລະ ໝາກແຕງໂມ, ພຶດໃຫ້ຮາກ ແລະ ຫົວມັນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ປູກ ແລະ ເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ເພື່ອຂາຍສົ່ງເຂົ້າໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.
0114 ການປູກອ້ອຍ
0115 ການປູກຢາສູບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ປູກ , ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຢາສູບ ແລະ ເກັບຊື້ໃບຢາສູບ.
0116 ການປູກພືດປະເພດໃຫ້ເສັ້ນ ເອັນ ຫຼື ໃຍ
0119 ການປູກລົ້ມລຸກອື່ນໆ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ.
0121 ການປູກໝາກອະງຸ່ນ
0122 ການປູກໝາກໄມ້ເຂດຮ້ອນ ແລະເຄິ່ງເຂດຮ້ອນ
0123 ການປູກໝາກໄມ້ປະເພດໝາກາວ ໝາກຂີ້ຫູດ
0124 ການປູກໝາກໄມ້ຕະກຸນໝາກໂປມ ແລະ ໝາກໄມ້ແກ່ນແຂງ
0125 ການປູກໝາກໄມ້ປະເພດເປັນພຸ່ມ, ເປືອກແຂງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ
0126 ການປູກໝາກໄມ້ປະເພດໃຫ້ນ້ຳມັນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປູກຕົ້ນປາມໃຫ້ນ້ຳມັນເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
0127 ການປູກພືດສຳຫລັບເຮັດເຄື່ອງດື່ມ
0128 ການປູກພືດເປັນເຄື່ອງເທດ, ເຮັດນ້ຳຫອມ, ຢາ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢາ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນສະໝູນໄພ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ.
0129 ການປູກຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປູກໄມ້ທຸກຊະນິດເພື່ອສົ່ງອອກ.
0130 ການໂຄສະນາວິທະຍາການປູກພືດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບັນດາການບໍລິການຊ່ວຍໜູນໃຫ້ປູກຝັງ.
0141 ການລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ. ດຳເນີນທຸລະກິດ້ານ : ລ້ຽງງົວ.
0142 ການລ້ຽງມ້າ ແລະ ສັດສາຍພັນດຽວກັນ
0143 ການລ້ຽງອູດ
0144 ການລ້ຽງແກະ ແລະ ແບ້.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ລ້ຽງແບ້.
0145 ການລ້ຽງໝູ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ລ້ຽງໝູ.
0146 ການລ້ຽງສັດປີກ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ລ້ຽງເປັດ ແລະ ໄກ່.
0149 ການລ້ຽງສັດອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ລ້ຽງປາ.
0150 ການເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມ
0161 ການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນການປູກພືດ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສະໜອງແນວພັນເຂົ້າປູກ.
0162 ການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນການຜະລິດສັດລ້ຽງ. ນຳເຂົ້າ ຫົວເຊື້ອອາຫານສັດ ແລະ ແນວພັນ.
0163 ການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະຫຼັງການເກັບກ່ຽວ
0164 ການປັບປຸງ ແລະ ກະກຽມແນວພັນ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
0170 ກາລ່າເນື້ອ, ຫ້າງແຮ້ວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
0210 ການຮັກສາປ່າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
0220 ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
0230 ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫຼື ພືດຜົນຈາກປ່າໄມ້ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສົ່ງເສີມ ເກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນໄມ້,ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
0240 ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ້ານປ່າໄມ້. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ.
0311 ການປະມົງໃນທະເລ
0312 ການປະມົງໃນນ້ຳຈືດ(ແມ່ນ້ຳ)ດຳເນີນທຸລະກິດ: ລ້ຽງປາເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
0321 ການລ້ຽງສັດນ້ຳໃທະເລ
0322 ການລ້ຽງສັດນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ລ້ຽງປາຝາ.ເຕົ່າງັບ.
ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
0510 ການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນແຂງ
0520 ການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນອ່ອນ
0610 ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນດິບ
0620 ການຂຸດຄົ້ນແກັສທຳມະຊາດ
0710 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດແຮ່ເຫລັກ.
0721 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຢູເຣນຽມ ແລະ ແຮ່ທາດໂທຣຽມ
0729 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນແຮ່ໂລຫະອື່ນໆ
0810 ການດູດຫີນ ແຮ່; ຊາຍ ແລະ ດິນຫຽວ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ໂຮງງານ ແຍກແຮ່ - ຊາຍ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ.
0891 ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນທຳມະຊາດ
0892 ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສະສົມຊາກໄມ້ຝັງດິນ
0893 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ເກືອ
0899 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນໃດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
0910 ການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນ ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແລະ ແກສທຳມະຊາດ
0990 ການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດແຮ່ທອງແດງ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
1010 ກາດຳເນີນການ ແລະ ເກັບຮັກສາຊີ້ນ. ດຳເນີນທຸລະກິດ: ຊື້ສັດ ຂາຍຊີ້ນ.
1020 ການດຳເນີນການ ແລະ ການເກັບຮັກສາປາ ແລະ ສັດນ້ຳ
1030 ການດຳເນີນການ ແລະ ການເກັບຮັກສາໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ
1040 ການປຸງແຕ່ງຜັກ ແລະ ນ້ຳມັນສັດ ແລະ ໄຂມັນ
1050 ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນນົມ
1061 ການສີເມັດພືດ; ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ສີເຂົ້າ.
1062 ການຜະລິດແປ້ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແປ້ງດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດແປງມັນຕົ້ນ.ໂຮງງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ນາຊອນ ເມືອງ ປາກງື່ມ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
1071 ການຜະລິດເຂົ້າຈີ່, ເຂົ້າຫນົມປັງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຜະລິດເຂົ້າໜົມປັງ-ປິດສະກຸຍຊະນິດຕ່າງໆເພື່ອຈຳໜ່າຍພານໃນ.
1072 ການຜະລິດນ້ຳຕານ
1073 ການຜະລິດການກາວ, ຊ໋ອກໂກແລັດ ແລະ ຂະຫນົມຫວານດ້ວຍນ້ຳຕານ
1074 ການຜະລິດເສັ້ນຫມີ່, ເສັ້ນເຝີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກແປ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
1075 ການປຸງແຕ່ງອາຫານສຸກເປັນຊຸດ ແລະ ເປັນຈານ
1079 ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ.ດຳເນີນທຸ ລະກິດ້ານ : ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ນ້ຳສົ້ມ,ນ້ຳຊອດ.
1080 ການປຸງແຕ່ງອາຫານສັດດຳເນີນທຸລະກິດ: ຜະລິດຫົວອາຫານເອງຄົບຊຸດ.
1101 ການກັ່ນ, ຕົ້ມເຫຼົ້າ; ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະສົມທາດເຫຼົ້າ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດປຸງແຕ່ງເຫຼົ້າ,ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
1102 ການຜະລິດເຫຼົ້າແວ໋ງ
1103 ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມຈາກເຂົ້າມ່າລ (ເຂົ້າບະເລ)
1104 ການຜະລິດນ້ຳຫວານອັດລົມ;ກາຜະລິດນ້ຳແຮ່ທາດແລະນ້ຳດື່ມບັນຈຸກວດອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ.
1200 ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
1311 ການກະກຽມ ແລະ ປັ່ນທໍ່ເສັ້ນໄຍ
1312 ການຕ່ຳແຜ່ນແພ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຕຳຫູກ.
1313 ການຕົບແຕ່ງແຜ່ແພສຳເລັດຮູບ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດຖົງພາຍ,ຜະລິດຕຸກກະຕາ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
1321 ການຖັກ ແລະແສ່ວຜ້າແພ
1322 ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຈາກແຜ່ນແພ,ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳແຜ່ນແພຕ່າງໆ.
1323 ການຜະລິດພົມ ແລະ ພົມປູພື້ນ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຫຍິບເບາະ,ໂຊຟາ.
1324 ການຜະລິດເຊືອກ, ບ່ວງເຊືອກ, ການຜັນເຊືອກແລະຕາຫນ່າງ
1329 ການຜະລິດເຄື່ອງແຜ່ນແພອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດຜ້າພັນຄໍເພື່ອສົ່ງອອກ.
1410 ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຂົນສັດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
1420 ການຜະລິດ ແລະ ຕົບແຕ່ງເຄື່ອງຂົນສັດ
1430 ການຜະລິດເຄື່ອງຖັກ ແລະ ແສ່ວເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
1511 ການເອືອບແລະຟອກຫນັງສັດ; ການຕັດແຕ່ງແລະຍ້ອມສີຫນັງຂົນສັດ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
1512 ກາຜະລິດຫີບກະເປົາເດີນທາງຫນັງ; ກະເປົາໜັງຫີ້ວພາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄ້າຍຄືເຊັ່ນອານມ້າ ແລະ ໜັງທຽມ
1520 ການຜະລິດເກີບຫນັງ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດເກີບແພ,ໜັງແທ້-ໜັງທຽມ,ເກີບແຟຊັນແລະຊີ້ນສ່ວນເຮັດເກີບຕາມລູກຄ້າສ່ັງ ເພື່ອສ່ົງອອກ ຕ່າງປະເທດ.
1610 ການເລື່ອຍ ແລະ ກົບໄມ້. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳ ເລັດຮູບເພື່ອສົ່ງອອກ
1621 ການຜະລິດແຜ່ນເຄືອບ; ໄມ້ອັດ, ແຜ່ກະດານ, ແລະໄມ້ກາກຕົງ. ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານ : ຜະລິດແຜ່ນເສດໄມ້ອັດແຮງສຳເລັດຮູບ(Chipboard)ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
1622 ການຜະລິດໄມ້ແປຮູບສຳລັບການປຸກສ້າງແລະສ່ວນປະກອບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີເຊັ່ນ : ຕູ້ແກະສະລັກມັງກອນ,ຕຽງແກະສະລັກ,ໂຕະແກະສະລັກອື່ນໆ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
1623 ການຜະລິດເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້
1629 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຈາກໄມ້,ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ ຈາກຫວາຍ,ເຟືອງ ແລະວັດຖຸຈັກສານ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານເສດໄມ້ຈາກໂຮງເລື່ອຍ,ໄມ້ສວນປູກ ແລະສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ.
1701 ການຜະລິດເຍື້ອເຈັ້ຍ,ເຈັ້ຍ ແລະ ກະດາດແຂງດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຫີບເຈ້ຍແລະວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນເຈ້ຍ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
1702 ການຜະລິດເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຣັດດ້ວຍເຈ້ຍ ແລະ ກະດາດແຂງ, ແລະ ແກັດ ຫຼື ກັບເຈ້ຍ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຫີບເຈ້ຍແລະວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນເຈ້ຍເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕັດຫີຍບເສື້ອຜ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ.
1709 ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆຈາກເຈັ້ຍ ແລະ ເຈັ້ຍກະດາດແຂງ ອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດປື້ມຂຽນ.
1811 ການພິມ.ດຳເນີນຸທລະກິດດ້ານ : ບໍລິການພິມ.
1812 ການເຄື່ອນໄຫວ ບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບກາພິມ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ພິມແຜ່ນໂຄ ສະນາດ້ວຍຕົວໜັງສືລາວ ແລະ ໜັງສືສາກົນ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
1820 ການອັດສຳເນົາ ພາບແສງສີສຽງທີ່ບັນທຶກມາ, ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບັນທຶກພາບ,ສຽງ,ຕັດຕໍ່ ຖ່າຍທຳວີດີໂອ.
1910 ການປະດິດຜະລິດຕະພັນຖ່າຫີນດ້ວຍເຕົາອົບ
1920 ການປະດິດຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນກັ່ນກອງ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
2011 ການຜະລິດສານເຄມີຂັ້ນພື້ນຖານ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
2012 ການຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ວນປະສົມສານໄນໂຕຣເຈນ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ NPK.
2013 ການຜະລິດປລາສຕິກ ແລະ ຢາງສັງເຄາະໃນແບບຊົງເບື້ອງຕົ້ນ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດເຄື່ອງຫຼີ້ນເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
2021 ການຜະລິດຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີອື່ນໆຮັບໃຊ້ການກະສິກຳ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
2022 ການຜະລິດນ້ຳສີ, ນ້ຳມັນຄັດເງົາ ແລະ ສີເຄືອບທີ່ຄ້າຍກັນ, ນ້ຳມຶກການພິມ ແລະ ກາວຕິດ
2023 ການຜະລິດສະບູກ້ອນ ແລະ ສະບູຝຸ່ນ, ຜະລິດຕະພັນຊັກລ້າງ,ນ້ຳຫອມ ແລະ ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ສະກັດນ້ຳມັນຮາກໄມ້ທະໂລ້ຫອມ.
2029 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຄມີອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
2030 ການຜະລິດເສັ້ນໄຍສັງເຄາະ
2100 ການຜະລິດຢາປົວພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນເຄມີໃຊ້ປຸງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈາກພືດ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດຢາເມັດ,ຢາຄີມແລະຢາທາພາຍນອກເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
2211 ການຜະລິດຢາງລໍ້ລົດ ແລະ ຢາງໃນ;ຢາງໂອບ ແລະ ຫລໍ່ດອກຢາງຕີນລົດ
2219 ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຢາງອື່ນໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບົດຢາງ ແລະ ຕົ້ມ ຢາງ.
2220 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນປລາສຕິກdດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ປຣາສະຕິກ,ຖົງຢາງທຸກຊະນິດ,ເຊືອກຟາງ,ຫລອດດູດ,ຈອກຢາງ,ໂອຢາງ,ຂວດນ້ຳດື່ມນ້ອຍ-ໃຫຍ່,ຝາຂວດນ້ຳເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ.
2310 ການຜະລິດແກ້ວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກແກ້ວ.ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານ: ເຈັຍລະ ໄນແກ້ວທຳມະຊາດ.
2391 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຫຼອມຍາກ
2392 ການຜະລິດວັດສະດຸເຄື່ອງກໍ່ສ້າງທີເຣັດດ້ວຍດີໜຽວ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະ ລິດດີນຈີ່.
2393 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຄື່ອປັ້ນດີນເຜົາ ແລະ ຖ້ວຍຊາມທີ່ເປັນກະເບື້ອງອື່ນໆ
2394 ການຜະລິດຊີມັງ, ປູນຂາວ ແລະ ປູນຕິດເຄືອບອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານເພື່ອຜະລິດປູນຂາວ ອອກຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະ ເທດ.
2395 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບຈາກຄອນກີດ, ຊີມັງ ແລະ ປູນ. ດຳເນີນທຸລະ ກິດດ້ານ : ໂຮງງານເບຕົງສຳເລັດຮູບ.
2396 ການຕັດ, ຂັດ, ສິ່ວຫີນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ດ້ານ: ຕົບແຕ່ງຫີນເປັນຜະລິດຕະພັນ ສຳເລັດຮູບ ສຳລັບຕົບແຕ່ງສວນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງຫີນສຳລັບໃຊ້ສອຍອື່ນໆ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
2399 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ເກັບຊື້ແຮ່ດິບເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ.
2410 ການຜະລິດເຫລັກຂັ້ນພື້ນຖານແລະເຫລັກກ້າ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດເຫລັກເສັ້ນກໍ່ສ້າງແລະເຫລັກຮູບປະພັນ.
2420 ການຜະລິດໂລຫະມີຄ່າຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກອື່ນໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຫຼອມແຮ່ທອງ,ຊືນ ແລະກົ່ວ ເພື່ອສົ່ງອອກ.
2431 ການຫລອມເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ
2432 ການຫລອມໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ
2511 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂລຫະທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບສັງກະສີ ແລະ ໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກ.
2512 ການຜະລິດຖັງ,ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດແລະຈຳໜ່ຍຖັງນ້ຳ ສະແຕນເລດ.
2513 ການຜະລິດເຄື່ອງເຮັດອາຍນ້ຳ, ຍົກເວັ້ນອ່າງຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນສູນກາງ
2520 ການຜະລິດອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ
2591 ການຕີ, ຫນີບ, ການຢ້ຳ ແລະ ການມ້ວນໂລຫະ; ການຫລອມເສດມຸ່ນໂລຫະ
2592 ການສ້ອມແຊມ ຕົບແຕ່ງ ແລະ ເຄືອບໂລຫະ
2593 ການຜະລິດເຄື່ອງມີຄົມ, ເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໂລຫະທົ່ວໄປ
2599 ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂລຫະປະດິດອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ໂຮງງານປະກອບເຄື່ອງປະດັບຄື: ສາຍຄໍ, ສາຍປອກແຂນ, ແຫວນ, ກີບໜີບຜົມ, ຕຸ້ມຫູ,ສາຍແອວ,ພວງກຸນແຈ, ເຄື່ອງປະດັບບ້ານ ເພື່ອງສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ.
2610 ການຜະລິດສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກ
2620 ການຜະລິດເຄືອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບສ່ວນນອກ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປະກອບ,ຕິດຕັ້ງ,ສ້ອມແປງ ຄອມພິວເຕີ,ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທຸກຊະນິດ.
2630 ການຜະລິດອຸປະກອນດ້ານສື່ສານ
2640 ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຼນິກ
2651 ການຜະລິດເຄື່ອງວັດແທກ, ເຄື່ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນຄວາບ ຄຸມ ແລະ ບັນຊາກາເດີນເຮືອ
2652 ການຜະລິດໂມງແຂວນຝາ ແລະ ໂມງໃສ່ແຂວນ
2660 ກາຜະລິດເຄື່ອງສາຍແສງ, ເຄື່ອງກວດດ້ວຍໄຟ ແລະ ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ
2670 ການຜະລິດວັດແທກສາຍຕາ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບ
2680 ການຜະລິດຫົວອ່ານ, ອັດເທບ ແລະ ອຸປະກອນເກັບແສງສີສຽງ
2710 ການຜະລິດໂມເຕີໄຟຟ້າລົດຍົນ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ໝໍ້ແບ່ງໄຟ, ເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ
2720 ການຜະລິດໝໍ້ໄຟ ແລະ ໝໍ້ເກັບໄຟຟ້າ
2731 ການຜະລິດສາຍໃຍແກ້ວ
2732 ການຜະລິດເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກອື່ນໆ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງສັນຍາ
2733 ການຜະລິດອຸປະກອນສາຍສົ່ງ
2740 ການຜະລິດອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຕ້ໄຟຟ້າສຳຫຼັບ ໃຫ້ແສງສະ ຫວ່າງ
2750 ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃອາຄານ
2790 ການຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ(Generator).
2811 ການຜະລິດຫົວຈັກ ແລະ ກົງຫັນປິ່ນ, ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງເຮືອບິນ, ລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ
2812 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກພະລັງງານທີກິນທາດແຫຼວ
2813 ການຜະລິດຈັກສູບ, ຈັກປ້ຳຄວາມດັນ, ອຸປະກອນເປີດປິດ ແລະ ປຸ່ມປິດເປີດນ້ຳ
2814 ການຜະລິດລູກບີ(ລູກປືນ), ເກັຍ, ສີ້ສ່ວນເຟືອງເກັຍ ແລະ ອຸປະກອນຄັບເຄື່ອນ
2815 ການຜະລິດເຕົາອົບ, ເຕົາຫລອມ ແລະ ເຕົາຫລອມເຜົາໄຫມ້
2816 ການຜະລິດລິຟ, ເຄື່ອງລາກແກ່, ຍົກ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອຍແຂວນ
2817 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກແລະ ເຄື່ອງປະກອບສຳຫລັບຫ້ອງການ (ຍົກເວັ້ນ ເຄື່ອງຄອມພີວ ເຕີ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບ)
2818 ການຜະລິດເຄື່ອງບົດປັ່ນດ້ວຍມື
2819 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກເພື່ອຮັບໃຊ້ທົ່ວໄປ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດອາໄຫລ່ລົດ,ປະກອບລົດ,ກົນຈັກກະສິກຳ ແລະ ລົດຖີບໃຊ້ໜໍ້ໄຟ ( ລົດຈັກ )
2821 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດກົນຈັກຮັບໃຊ້ກະສິກຳ.
2822 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບແປຮູບໂລຫະ ແລະ ເຄື່ອງມືກົນຈັກ
2823 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບການຫລອມໂລຫະ
2824 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບການຂຸດຄົ້ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
2825 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຮຳຢາສູບ
2826 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກສຳລັບ ຕ່ຳແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫນັງ
2829 ການຜະລິດເຄື່ອງເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຜະລິດອຸ ປະກອນການເພດ.
2910 ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ
2920 ການຜະລິດຮ່າງລົດຍົນສຳຫລັບລົດຍົນ; ການຜະລິດລົດພວງແລະ ເຄີ່ງລົດພວງ
2930 ການຜະລິດສີ້ສ່ວນ ແລະ ອຸປະກອສຳລັບລົດຍົນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ໂຮງງານປະກອບລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ຜະລິດສິ້ນສ່ວນລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືການກະເສດ.
3011 ການກໍ່ສ້າງ ກ່ຳປັ່ນ ແລະ ເຮືອແພ
3012 ການສ້າງເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຮືອກິລາ
3020 ການຜະລິດຫົວຈັກລົດໄຟ ແລະ ລໍ້ເລືອລົດໄຟ
3030 ການຜະລິດຍົນ, ຍານອາວະກາດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
3040 ການຜະລິດຍວດຍານພາຫະະສຳຫລັບການທະຫານ
3091 ການຜະລິດລົດຈັກສອງລໍ້,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ :ຜະລິດອາໄຫຼ່ລົດຈັກ,ປະກອບລົດຈັກ.
3092 ການຜະລິດລົດຖີບ ແລະ ລໍ້ສຳລັບຄົນເສຍອົງຄະ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຜະລິດລົດຖີບໄຟຟ້າ.
3099 ການຜະລິດອຸປະກອການຂົນສົ່ງອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ
3100 ການຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ບານປະຕູ,ວົງກົບທຸກຊະນິດ,ໂຕະ,ຕັ່ງ,ຊຸດຊາໂລ່ງ,ຕູ້ໂຊ ແລະ ອື່ໆ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
3211 ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ປະດັບແລະ ຊີ້ນສ່ວນປະກອບເຄື່ອງເອ້ປະດັບ
3212 ການຜະລິດເຄື່ອງເອ້ທຽມ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນປະກອບ
3220 ການຜະລິດເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີ
3230 ການຜະລິດເຄື່ອງຫລິ້ນກິລາ
3240 ການຜະລິດເຄື່ອງຫລິ້ນເກມ ແລະ ເຄື່ອງຫລິ້ນອື່ນໆ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ປະກອບເຄື່ອງຫຼີ້ນເດັກນ້ອຍເພື່ອສົ່ງອອກ.
3250 ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນ ການປິ່ນປົວແຂ້ວ
3290 ອຸດສາຫະກຳການແປຮູບການຜະລິດອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ທຳການຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກຈາກໄມ້ປູກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງຢາງພາລາ.
3311 ສ້ອມແປງ ຜະລິດຕະພັນໂລຫະສຳເລັດ
3312 ສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ຟື້ນຟູແລະສ້ອມແປງຍານພາຫານະ(ປະເພດລົດ 4ລໍ້ຂຶ້ນໄປ).ຮ້ານຈຳໜ່າຍລົດຂອງໂຮງງານ 01ແຫ່ງ,ຢູ່ບ້ານດອນໜູນ,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
3313 ສ້ອມແປງ ອຸປະກອນສາຍສ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງອິເລັກໂຕຼນິກ
3314 ສ້ອມແປງເຄື່ອງໄຟຟ້າ; ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອເຢັນ.
3315 ສ້ອມແປງ ພາຫະະຂົນສົ່ງ, ຍົກເວັ້ນ ເຄື່ອງຈັກລົດ
3319 ສ້ອມແປງ ເຄື່ອງອຸປະກອນອື່ນໆ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມປາຍທາງ(ຫຼັງການຂາຍ).
3320 ການຕິດຕັ້ງ ອຸບປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກອຸດສາຫະກຳ ດຳເນີນກິດຈະການກດ້ານ:ການສະໜອງ ແລະ ບໍລິການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນວິທະຍຸສື່ສານ.
ການສະໜອງ ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ອາຍຮ້ອນ, ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
3510 ການຜະລິດ, ສົ່ງ ແລະ ແຈກຈ່າຍ ກະແສໄຟຟ້າ
3520 ການຜະລິດອາຍແກັສ; ແຈກຈ່າຍອາຍແກັສ ຜ່າທໍ່ສົ່ງໃຫຍ່
3530 ການສະໜອງ ອາຍຮ້ອນ ແລະ ອາກາດປັບແຕ່ງ
ການສະໜອງນ້ຳ, ລະບາຍນ້ຳເສຍ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ບຳບັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
3600 ການເກັບຮັກສານ້ຳ, ບຳບັດ ແລະ ສະໜອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
3700 ການລະບາຍນ້ຳເສຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
3811 ການເກັບຮັກສາ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ
3812 ການເກັບຮັກສາ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
3821 ການບຳບັດ ແລະ ການກຳຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ
3822 ການບຳບັດ ແລະ ການກຳຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
3830 ການເກັບກູ້ເສດວັດສະດຸ
3900 ການເຄື່ອນໄຫວບຳບັດ ແລະ ບໍລິການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງເສດ ເຫຼືອອື່ນໆ
ການກໍ່ສ້າງ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
4100 ການກໍ່ສ້າງ ຕຶກອາຄານ;ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄຫາ ສະຖານ.
4210 ການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງຂົວ,ທາງ.
4220 ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ສາທາລະນູປະໂພກ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຊົນລະປະທານທົ່ວໄປ.
4290 ການກໍ່ສ້າງໂຄງການວິສາວະກຳໂຍທາອື່ນໆ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງນ້ຳ,ທ່າເຮືອ,ເຂື່ອນແລະຄູກັນນ້ຳ.
4311 ການຮື້ຖອນ
4312 ການກະກຽມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສຳຫລວດອອກແບບ,ເຄຫະ,ຂົວທາງ.
4321 ການຕິດຕັ້ງຕາຄ່າຍໄຟຟ້າ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.
4322 ກາກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ
4329 ການກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງ ອື່ນໆ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຮັບງານເຫັຼກ,ງານແກ້ວ ແລະ ອາໂລ ມີນຽມ.
4330 ການເຮັດໃຫ້ຕຶກອາຄານສຳເລັດແລະສົມບູນ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ການພັດທະນາເຄຫາສະຖານ.
4390 ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງ ອັນສະເພາະອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ :ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ານ້ຳຕົກ
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
4510 ການຄ້າຂາຍລົດຍົນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຊື້-ຂາຍລົດໃຫ່ຍມືສອງ
4520 ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງ ລົດຍົນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ສ້ອມແປງລົດ ແລະ ຈອດຢາງ ທັນສະໄໝ.
4530 ຂາຍເຄື່ອງອາໄຫລ່ ແລະ ປະອຸປະກອນ ຕົບແຕ່ງລົດຍົນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍ ອາໄຫລ່
4540 ຂາຍ,ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລົດຈັກ, ອາໄຫຼ່ ທີ່ກ່ຽວກ້ຽວ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ຕົບແຕ່ງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ສ້ອມແປງ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່,ຈອດຢາງ, ເຄາະພົນສີລົດ ທຸກຊະນິດ.
4610 ຂາຍຍົກ ຕາມທຳນຽມ ຫລື ບົນພື້ນຖານສັນຍາ
4620 ຂາຍຍົກ ວັດຖຸດິບກະສິກຳ ແລະ ສັດເປັນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສົ່ງອອກ ໃບຢາສູບ,ຊາ,ໝາກແໜ່ງ,ຄັ່ງ,ຍານ.
4630 ຂາຍຍົກ ສະບຽງອາຫານ,ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາສູບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ສະບຽງອາຫານ,ຊາ.
4641 ຂາຍຍົກ ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
4649 ຂາຍຍົກ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈຳວັນ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ.
4651 ຂາຍຍົກ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນພາຍນອກຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊອບແວຣ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ
4652 ຂາຍຍົກ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ໂທລະສັບມືຖື ຍີ່ຫໍ້ I - mobile ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ.
4653 ຂາຍຍົກ ເຄື່ອງກົນຈັກ ກະສິກຳ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບ.
4659 ຂາຍຍົກ ເຄື່ອງກົນຈັກ ອື່ນໆ ແລະ ອຸປະກອນ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ກົນຈັກໜັກພ້ອມອາໄຫຼ່.
4661 ຂາຍຍົກ ທາດແຂງ, ທາດແຫລວ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ກ່ຽວຂ້ອງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.ລໍ່ລື້ນແລະອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ເຕັກນິກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ກະຊວງ ອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
4662 ຂາຍຍົກ ໂລຫະ ແລະ ແຮ່ໂລຫະ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຮັບຊື້ - ຂາຍ ເຫັລກເສດ,ໂລຫະເສດ ທົ່ວໄປ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
4663 ຂາຍຍົກ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໂລຫະ, ຖັງທໍ່, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງ ປະກອບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
4669 ຂາຍຍົກ ວັດຖຸສິ່ງເສດເຫລືອ, ເສດເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານ: ຊື້-ຂາຍເຫລັກເສດ ແລະ ຂອງເກົ່າ.
4690 ການຄ້າຂາຍຍົກ ທີ່ບໍ່ເປັນອັນສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ນຳເຂົ້າ ເຄື່ອງໄຊ້ຫ້ອງການ, ຢາປົວພະຍາດ; ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.
4711 ຂາຍຍ່ອຍ ໃນຮ້ານຄ້າ ທົ່ວໄປ ທີ່ມີສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ຫລື ຢາສູບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເຫົ້ຼາຕ່າງປະເທດ, ຢາສູບ, ນ້ຳຫວານ ແລະ ເບຍ.
4719 ຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ໃນຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳ.
4721 ຂາຍຍ່ອຍ ສະບຽງອາຫານ ໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຮັບຊື້ເຂົ້າ-ຂາຍເຂົ້າ ພາຍໃນ.
4722 ຂາຍຍ່ອຍ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍຍ່ອຍເບຍ, ນ້ຳຫວານ.
4723 ຂາຍຍ່ອຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະ
4730 ຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງລົດຍົນໃ ນຮ້ານສະເພາະ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ( ບໍລິສັດ ແຊນແຫ່ງປະເທດລາວ ຈຳກັດ ).
4741 ຂາຍຍ່ອຍເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນພາຍນອກ, ຊອບແວ ແລະ ອຸປະກອນ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍຄອມພິວເຕີ້.
4742 ຂາຍຍ່ອຍ ເຄື່ອງສຽງ ແລະ ເຄື່ອງວິດີໂອ ໃນຮ້ານຂາຍ ສະເພາະ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ.
4751 ຂາຍຍ່ອຍ ແຜ່ນແພ ໃນຮ້ານຄ້າສະເພາະ
4752 ຂາຍຍ່ອຍ ເຄື່ອງໂລຫະ, ເຄື່ອງແຕ້ມຮູບ, ແລະ ເຄື່ອງແກ້ວ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເງີນ-ຄຳທົ່ວໄປ.
4753 ຂາຍຍ່ອຍ ຜ້າພົມ, ຜ້າຄຸມ, ຝາພະໜັງ ແລະ ເຄື່ອງປົກຄຸມພື້ນ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຈຳໜ່າຍຜ້າປູພື້ນ,
4759 ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ, ອຸປະກອນ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ໃນຄົວເຮືອນອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຄ້າຂາຍ ເຄື່ອງໄຟຟ້າປະເພດຮັບໃຊ້ ການຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ.
4761 ຂາຍຍ່ອຍ ປຶ້ມອ່ານ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສິ່ງພີມ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະ ກິດດ້ານ: ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ, ປື້ມ ແລະ ບໍລິການ ຈັດສົ່ງເຖິງທີ່.
4762 ຂາຍຍ່ອຍ ບົດເພັງ ແລະ ວິດີໂອເຣັກຄອດ ໃນຮ້ານຂາຍ ສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:
4763 ຂາຍຍ່ອຍ ອຸປະກອນ ອອກກຳລັງກາຍ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:
4764 ຂາຍຍ່ອຍ ເກມ ແລະ ເຄື່ອງຫລິ້ນ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:
4771 ຂາຍຍ່ອຍ ເສື້ອຜ້າ, ເກີບ ແລະ ເຄື່ອງໜັງໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍ ເສື້ອຜ້າ.
4772 ຂາຍຍ່ອຍ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ວັດຖຸປຸງແຕ່ງຢາ, ເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:
4773 ຂາຍຍ່ອຍ ສິນຄ້າໃໝ່ອື່ນໆ ໃນຮ້ານຂາຍສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍຮູບພາບລາວ ຕ່າງໆ ແລະ ປົດສະກາດ.
4774 ຂາຍຍ່ອຍ ເຄື່ອງມືສອງ ດຳເນິນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍ ພະພຸດທະຮູບເກົ່າ.
4781 ຂາຍຍ່ອຍ ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ຢາສູບຕາມຮ້ານແຜງລອຍ ແລະ ຕະຫລາດ
4782 ຂາຍຍ່ອຍແຜ່ນແພ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ ຕາມຮ້ານແຜງລອຍ ແລະ ຕະຫລາດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເກີບ ກະເປົາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທົ່ວໄປ.
4789 ຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າອື່ນໆ ຕາມຮ້ານແຜງລອຍ ແລະ ຕະຫລາດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ທຸກຊະນິດ.
4791 ຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍສັ່ງຜ່ານທາງ ໄປສະນີ ຫລື ທາງອິນເຕີເນັດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:
4799 ຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ນອກຮ້ານ, ນອກແຜງລອຍ ຫລື ຕະຫລາດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ເກັບຊື້ເຂົ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງ ກະສິກຳ ທົ່ວໄປ.
ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
4911 ຂົນສົ່ງ ຜູ້ໂດຍສານ ທາງລົດໄຟ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
4912 ຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ທາງລົດໄຟ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
4921 ຂົນສົ່ງ ຜູ້ໂດຍສານ ທາງບົກໃນຕົວເມືອງ ຫລື ຊານເມືອງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
4922 ການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
4923 ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ທາງບົກ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວໄປ.
4930 ການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງທໍ່ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
5011 ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທາງທະເລ ແລະ ລຽບຊາຍຝັ່ງ
5012 ການຂົນສົ່ງ ສີນຄ້າ ທາງທະເລ ແລະ ລຽບຊາຍຝັ່ງ
5021 ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທາງແມ່ນ້ຳ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
5022 ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ທາງແມ່ນ້ຳ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຂົນສົ່ງທົ່ວໄປທາງນ້ຳ.
5110 ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທາງອາກາດ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
5120 ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າທາງອາກາດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ. ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
5210 ໂຮງເກັບສີນຄ້າແລະສາງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການສາງສິນຄ້າໃຫ້ເຊົ່າ.
5221 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນໃຫ້ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າພາຫະນະກົນຈັກສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ.
5222 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນ ໃຫ້ກາຂົນສົ່ງທາງນ້ຳ
5223 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການປະຈຳວັນ ໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ. ດຳເນີນທຸລະກິດ້ານ : ບໍລິການລົດເຊົ່າ ແລະ ນຳທ່ຽວ.
5224 ການຍົກຍໍສີນຄ້າ
5229 ກິດຈະກຳຍູໜູນການຂົນສົ່ງອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ ຈັດສົ່ງ-ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5310 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານໄປສະນີ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
5320 ການຈັດສົ່ງຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິການ ອາຫານ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
5510 ການເຄື່ອນໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາໄລຍະສັ້ນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການຫ້ອງ ນອນ ພັກແຮມ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5520 ບໍລິການຕັ້ງແຄ້ມ, ສວນສະນຸກ ແລະ ພັກຜ່ອນ
5590 ການໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາອື່ນໆດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການໂຮງແຮມ.
5610 ພັດຕະຄານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອາຫານເຄື່ອນທີ່,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການອາຫານຈີນຮົງກົງ,ໄທ ແລະ ອາຫານສາກົນ.
5621 ບໍລິການຈັດງານລ້ຽງ ງານສ້າງສັນຕ່າງໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການເສບດົນຕີ ແບບຝົກຊ່ອງ.
5629 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອາຫານຮູບແບບອື່ນໆ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຂາຍເຂົ້າລາດໜ້າ,ເຂົ້າຜັດ,ໝີ່ ແລະ ເຝີ.
5630 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການເຄຶ່ອງດື່ມ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
5811 ການພີມປື້ມອ່ານ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5812 ການພີມສາລະບານ ແລະ ຈົດໝາຍເຫດ
5813 ການພີມ ຂ່າວສານໜັງສືພີມ, ບົດຄວາມ ແລະ ວາລະສານ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຜະລິດສື່ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ,ໂຄສະນາສິນຄ້າ,ວັດທະນາທຳ ຈັດງານຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5819 ບໍລິການສິ່ງພິມອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ພິມໄວນິວ, ພິມປ້າຍ, ພິມສະຕິກເກີ້.
5820 ການຈັດພີມຊອບແວຣ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ພັດທະນາຊອບແວ.
5911 ການຜະລິດ ຮູບເງົາ, ວິດີໂອ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ( ຜະລິດຮູບເງົາ, ລະຄອນສັ້ນ, ລະຄອນຊຸດ,ລາຍການກິລາ,ທ່ອງທ່ຽວ ສາລະບັນເທິງ, ເກມ ໂຄສະນາຕ່າງໆ, ລາຍການກະສິກຳ, ສັງຄົມ, ເພື່ອສຸຂະພາບ ຖ່າຍທອດສົດລາຍການຂ່າວຈາກສາຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ) ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5912 ການເຕີມແຕ່ງ ຮູບເງົາ, ວິດີໂອ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຖ່າຍທຳວິດີໂອແລະຕັດຕໍ່,ບໍລິການຄ້າຍເພັງຊິນໂປຼດັກເຊິນ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5913 ການເຄື່ອນໄຫວແຈກຈ່າຍ ຮູບເງົາ,ວິດີໂອແລະລາຍການໂທລະພາບ .ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ :ບໍລິການໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5914 ກິດຈະກຳ ການສາຍຮູບເງົາ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
5920 ການເຄື່ອນໄຫວຈັດພີມບົດເພງ ແລະ ບັນທຶກສຽງດຳເນີນທຸລະກິດ : ບໍລິການຄ້າຍເພັງ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
6010 ການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸ
6021 ການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ.
6022 ກາເຊົ່າຊື້ລາຍກາຜ່າທາງ ເຄເບີ, ດາວທຽມ ແລະ ອື່ນໆ
6110 ການບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບໃຊ້ສາຍ
6120 ການບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບໄຮ້ສາຍ
6130 ການບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຜ່ານດາວທຽມ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການ ໂທລະສັບມືຖື( ລະບົບ GSM 900 - 1800 ) ຢູ່ ສປປລາວ.
6190 ການບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບອື່ນໆ ( ສ້າງສະຖານີ ໂທລະພາບ MVLໃນລະບົບ UHF ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ)
6201 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ໂປຼກແຣມຄອມພິວເຕີ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ອອກແບບນຕິດຕັ້ງ ແລະປັບປຸງລະບົບເນັກເວີກແລະຄອມພິວເຕີ.
6202 ໃຫ້ການປຶກສາດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການຕິດຕັ້ງ,ສ້ອມແປງ ຄອມພິວເຕີ ,ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ
6209 ເຕັກນິກດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການດ້ານຄອມພິວເຕີອື່ນໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ອອກແບບ,ດັດແປງ,ພັດທະນາຊອບແວ໌-ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ.
6311 ການດຳເນີນກນາກັບຂໍ້ມູນ, ຈັດຫາ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳກ່ຽວພັນ
6312 ບໍລິການເຊົ່າຊ່ອງສັນຍາ
6321 ສຳນັກງານຂ່າວສານ
6329 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ສະໜອງລະບົບໄອທີ.
ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
6411 ທະນາຄາກາງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ທະນາຄານ.
6419 ສື່ກາງ ດ້ານການເງີນ ອຶ່ນໆ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6420 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດຖືຮຸ້ນ ກະຊວງ ການເງິນ
6430 ຄັງເງີນ, ກອງທຶນ ແລະ ກົງຈັກການເງີນອື່ນໆ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6491 ສັນຍາກູ້ຢືມດ້ານການເງີນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6492 ການໃຫ້ສີນເຊື່ອກູ້ຢືມ ອື່ນໆ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6499 ແລກປ່ຽນເງີນຕາ(ຊື້-ຂາຍເງີນຕາ) ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການດ້ານການເງີນອື່ນໆ,ຍົກເວັ້ນການປະເຄືອນໄຫວປະກັນໄພແລະຄັງບຳນານ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ການບໍລິການ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6511 ປະກັນຊີວິດ ກະຊວງ ການເງິນ
6512 ປະກັນໄພ ທີ່ບໍ່ແມ່ນປະກັນຊີວິດ ກະຊວງ ການເງິນ
6520 ປະກັນໄພຊ້ຳ ກະຊວງ ການເງິນ
6530 ຄັງບຳນານ ກະຊວງ ການເງິນ
6611 ການບໍລິຫານ ຕະຫຼາດການເງີນ ກະຊວງ ການເງິນ
6612 ການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ນາຍໜ້າສັນຍາຊື້ຂາຍ ກະຊວງ ການເງິນ
6619 ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍຍູ້ອື່ນໆ ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການດ້ານການເງີນ. ດຳເນີນທຸ ລະກິດດ້ານ : ປະກັນໄພ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານການເງິນ. ກະຊວງ ການເງິນ
6621 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ
6622 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕົວແທນປະກັນໄພ ແລະ ບັດານາຍໜ້າ
6629 ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍຍູ້ອື່ນໆ ໃຫ້ ການປະກັນໄພ ແລະ ຄັງບຳນານ
6630 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານກອງທຶນ ກະຊວງ ການເງິນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານ ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
6810 ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ຊື່ງເປັນຂອງຕົນເອງຫຼື ເຊົ່າມາ
6820 ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕາມທຳນຽມ ຫຼື ບົນພື້ນຖານສັນຍາ. ດຳ ເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ຊື້-ຂາຍ,ໃຫ້ເຊົ່າ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລີມະຊັບ.
ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
6910 ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານກົດໝາຍ ກະຊວງ ຍູຕິທຳ
6920 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ກາບັນຊີ, ສະຫຸບສັງລວມ ແລະ ກວດສອບ; ບໍລິການທີ່ປຶກ ສາດ້ານພາສີອາກອນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ. ກະຊວງ ການເງິນ
7010 ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງກາຊີ້ນຳ
7020 ການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ການປຶກສາດ້ານ ການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານ
7110 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ ວິສະວະກຳ ແລະ ການໃຫ້ການປຶກສາດ້ານເຕັກນິກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
7120 ການກວດສອບດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ການວິເຄາະ
7210 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງຈຳລອງ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ແລະ ວິສະວະກຳ
7220 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງຈຳລອງ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ
7310 ການໂຄສະນາສີນຄ້າ
7320 ການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັມວນຊົນ
7410 ການເຄື່ອນໄຫວອອກແບບສະເພາະ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ອອກແບບພີມປ້າຍໂຄສະ ນາສິນຄ້າ.
7420 ການເຄື່ອນໄຫວຖ່າຍພາບ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການຖ່າຍຮູບ.
7490 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ສາຍວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ຮັບສອນນັກຮຽນທົ່ວໄປ.
7500 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສັດຕະວັດແພດ
ການເຄື່ອນໄຫວ ບໍລິການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
7710 ບໍລິການເຊົ່າ ລົດຍົນ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການ ໃຫ້ເຊົ່າລົດທົ່ວໄປ.
7721 ບໍລິການເຊົ່າ ເຄື່ອງບັນເທີງ ແລະ ເຄື່ອງອອກກຳລັງກາຍ
7722 ບໍລິການເຊົ່າ ວິດີໂອເທບ ແລະ ແຜ່ນ ຊີດີ
7729 ບໍລິການເຊົ່າເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນແລະສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ໂຕະ,ຕັ່ງ,ເຕັ້ນ ໃຫ້ເຊົ່າ.
7730 ບໍລິການເຊົ່າ ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນເຄື່ອງມື ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ
7740 ບໍລິການເຊົ່າ ຊັບສີນອກການເງີນບໍ່ມີຕົວຕົນຕ່າງໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ຕະຫລາດ.
7810 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການຈັດຫາງານ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
7820 ການເຄື່ອນໄຫວ ອົງການຈັດຫາແຮງງານຊົ່ວຄາວ
7830 ການຈັດກຽມແລະຄູ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານບຸກຄະລະກອນ.
7911 ການເຄື່ອນໄຫວແບບຕົວແທນທ່ອງທ່ຽວ
7912 ການດຳເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ: ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
7920 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ ອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດ້ານ : ບໍລິການລົດຕູ້ໂດຍສານໃຫ້ເຊົ່າ ( ສັງກັດສາມາຄົມລົດຕູ້ ນະຄອນຫລວງ ).
8010 ການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເອກະຊົນ
8020 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການລະບົບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ
8030 ການເຄື່ອນໄຫວສອບສວນ
8110 ເຄື່ອນໄຫວສະໜອງສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃຫ້ຕຶກອາຄານ.
8121 ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະດວກຕຶກອາຄານທົ່ວໄປ.
8129 ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດ ຕຶກອາຄານອື່ນໆ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ
8130 ການບົວລະບັດຮັກສາພື້ນທີ່ໂຫລ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ບໍລິການສ້ອມແຊມຕ່າງໆ
8211 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການລວມ
8219 ຖ່າຍອັດ, ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສະນັບສະໜູນຫ້ອງການ ດ້ານ ສະເພາະອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການໂຟໂຕກ໋ອບປີເອກະສານທົ່ວໄປ.
8220 ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນຮຽກເອີ້ນ
8230 ອົງການ ການປະຊູມ ແລະ ສະແດງສີນຄ້າ
8291 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕົວແທນເກັບກຳ ແລະ ສຳນັກງານເຄຣດິດ
8292 ກິດຈະກຳ ການຫຸ້ມຫໍ່
8299 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອື່ນໆທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າ ບ່ອນໃດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ຈັດສັນຕະຫຼາດດົງສ້າງຫີນ.
ການບໍລິຫານມວນຊົນ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແບບບັງຄັບ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
8411 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານລັດທົ່ວໄປ
8412 ອອກລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການດ້ານສາທາລະະສຸກ,ການສຶກສາ,ການບໍລິການດ້ານວັດທະນາທຳສັງຄົມ,ຍົກເວັ້ນການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
8413 ອອກລະບຽບການ ແລະ ແຈກຈ່າຍ ກົດກຳນົດ ກາດຳເນີນທຸລະກິດ
8421 ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ
8422 ວຽກງານການປ້ອງກັນຊາດ
8423 ການອອກຄຳສັ່ງແຫ່ງລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ ຄວາມປອດໄພ
8430 ການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກທາງສັງຄົມ ແບບບັງຄັບ
ການສຶກສາ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
8510 ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ:ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
8521 ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມທົ່ວໄປ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
8522 ການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສູນຝຶກອົມຮົມການເງິນຈຸລະພາກ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
8530 ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ໃນລະບົບໂຮງຮຽນເປີດສອນສາຂາວິຊາ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ,ການບັນຊີຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
8541 ການສຶກສາດ້ານກິລາ ແລະ ການບັນເທີງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
8542 ການສຶກສາດ້ານວັດຖະນາທຳ
8549 ການສຶກສາດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ.ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ການລ້ຽງເດັກ, ສອນນັກຮຽນ ຊັ້ນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມສົມບູນ.
8550 ການບໍລິການທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມການສຶກສາ:ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ທີ່ປຶກສາ ອອກແບບ.
ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
8610 ກິດຈະກຳໂຮງພະຍາບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
8620 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການແພດ ແລະ ການປີ່ນປົວແຂ້ວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
8690 ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບມະນຸດອື່ນໆ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສູນການສຶກ ສາ ແລະ ສູນການປິ່ນປົ່ວສຸຂະພາບ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
8710 ສະຖານປະຖົມພະຍາບານ
8720 ການເຄື່ອນໄຫວປີ່ນປົວກັບທີ່ ສຳລັບ ຜູ້ມີຄວາມຕອບ ສະໜອງຊ້າ, ສຸຂະພາບຈິດແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ ຮັບ ຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈ
8730 ການເຄື່ອນໄຫວປີ່ນປົວກັບທີ່ສຳລັບ ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ
8790 ການເຄື່ອນໄຫວປີ່ນປົວກັບທີ່ອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຈັດເຂົ້າບ່ອໃດ.ເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ກວດກາ ແລະ ປີ່ນປົວສັດ.
8810 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ມີ ບ່ອນໃຫ້ພັກ ເຊົາ ເພື່ອຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຄົນພິການ
8890 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ມີ ບ່ອນໃຫ້ພັກເຊົາ ອື່ນໆ
ສິລະປະ, ການບັນເທີງ ແລະ ພັກຜ່ອນ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
9000 ການປະດິດ, ສິລະປະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບັນເທີງ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການ ບັນເທີງຮ້ອງເພັງ,ຂັບ,ລຳ,ຫ້ອງອັດ-ຖ່າຍແລະສະແດງສິນລະປະເທິງເວທີ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
9101 ການເຄື່ອນໄຫວຫໍສະໝຸດ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ
9102 ກິດຈະກຳຫໍພິພິຕະພັນ ແລະ ການດຳເນີນການ ສະຖານທີ່ ແລະ ອາຄານ ປະຫວັດາສດ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
9103 ສວນອຸດທິຍາ, ສວນສັດວິທະຍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາທຳມະຊາດ
9200 ການເຄື່ອນໄຫວ ເກມພະນັນ ແລະ ສ່ຽງໂຊກ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
9311 ການດຳເນີນການສະຖານອອກກຳລັງກາຍ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ເຮັດຮ້ານຕີກອບໃສ່ຈໍເຊັນເຊີແລະຮ້ານຂາຍໄມ້ຕີກອບ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມແລະອາຫານ.
9312 ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະໂມສອນກິລາ
9319 ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານກິລາອື່ນ: ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ເຈັດສະກີ້,ສະນຸກເກີ້ ແລະ ເປຕັງ.
9321 ກິດຈະກຳ ສວນສະນຸກ ແລະ ສວນປະເພດດຽວກັນ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ , ກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະ ແລະ ບໍລິການສວນສະໜຸກ(ສວນນ້ຳ)ຄົບວົງຈອນ. ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
9329 ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການພັກຜ່ອນ ແລະ ບັນເທີງອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການບັນເທິງ.
ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການອື່ນໆ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
9411 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳມະຊິກອົງກາຈັດຕັ້ງທາງທຸລະກິດ ແລະ ນາຍຈ້າງ
9412 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳມະຊິກອົງການຈັດຕັ້ງ ດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,ພອ້ມທັງປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
9420 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະພັນການຄ້າ
9491 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສາສະໜາ
9492 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງການເມືອງຕ່າງໆ
9499 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳມະຊິກອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ
9511 ການສ້ອມແປງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນພາຍອກດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ.
9512 ການສ້ອມແປງ ອຸປະກອນສື່ສານ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ສອ້ມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ແລະ ນຳເຂົ້າ ໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອຈຳໜ່າຍ.
9521 ການສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການສ້ອມແປງເຄື່ອງ ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.
9522 ການສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ໃນບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດສວນ
9523 ການສ້ອມແປງເກີບ ແລະ ເຄື່ອງໜັງ
9524 ການສ້ອມແປງເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຟີນີເຈີບ້ານ
9529 ການສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ,ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ : ບໍລິການແປງເຄື່ອງເຢັນ ແອລົດ - ແອບ້ານ.
9601 ບໍລິການ ຊັກປຽກ, ຊັກແຫ້ງປະເພດແຜ່ນແພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂົນສັດ
9602 ບໍລິການຕັດຜົມ ແລະ ເສີມສວຍ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ: ບໍລິການເສີມສວຍຄົບວົງຈອນ (ສະປາ).
9603 ບໍລິການຈັດງານສົບ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວພັນ.
9609 ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເຂົ້າບ່ອນໃດ. ດຳເນີນທຸ ລະກິດ ດ້ານ: ຂາຍອາຫານ(ໝີ່,ເຝີ)ທັງໃນແລະນອກສະຖານທີ່
ການເຄື່ອໄຫວ ຂອງບັນດາຄົວເຮືອນ ທີ່ເປັນນາຍຈ້າງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ ຂອງບັນດາຄົວເຮືອນ ສຳລັບຊົມໃຊ້ເອງ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
9700 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ເປັນນາຍຈ້າງ ຄົນງານພາຍໃນ
9810 ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ສີນຄ້າ ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ ຂອງ ບັນດາຄົວເຮືອນສຳລັບຊົມໃຊ້ເອງ
9820 ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ແຍກໄດ້ ຂອງບັນດາຄົວເຮືອນສຳລັບຊົມໃຊ້ເອງ
ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖານທູດ
ລະຫັດ ຄໍາອະທິບາຍ ຂະແໜງການ
9900 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖານທູດ