ຄຳແນະນຳ ເລກທີ0045/ອຄ ກຄທວ ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0044/ອຄ.ກທຄວ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019.

ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN)

ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ,ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019

ເລືອນການຂື້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 3323,25/12/2018

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ່ 0537, 04 ພຶດສະພາ 2018

ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາກະຊວງ ເລກທີ 0553, 14 ພຶດສະພາ 2018

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ປ່້າຍຊືວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1542, 21 ມິຖຸນາ 2018

ແຈ້ງການ ເລືອນການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ 1578, 27 ມິຖຸນາ 2018

ແຈ້ງການ ເລືອນການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ 2009, 22 ສິງຫາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂໍໃບອານຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເລກທີ674,15/6/2018

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ກາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 4201,16ສິງຫາ2018