ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ບໍລິການຮັບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມີບ່ອນຮັບແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ 3 ຂັ້ນຄື:

1.ຂັ້ນສູນກາງ:
   - ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
   - ໂທລະສັບ: ( 856-21) 412011,ແຟກ:( 856-21) 453865
Œ   - ເວບໄຊ້: www.erm.gov.la

2. ຂັ້ນແຂວງ:
   - ຂະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ

3. ຂັ້ນເມືອງ:
   -ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

 ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງກະກຽມປະກອບເອກະສານແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີ

  1. ພັດສະປອດ ພ້ອມຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ລົງທຶນຫລືຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ກໍລະນີຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຕ່າງປະເທດ)
  2. ບັດປະຈໍາຕົວຫລືປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ( ກໍລະນີຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຄົນລາວ )
  3. ຮູບສີ ຂະໜາດ ( 3X 4) ຖ່າຍບໍ່ເກີນສາມເດືອນ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະອອກຊື່ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານຂອງວິສາຫະກິດ
    (ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານຕ້ອງປະກອບແມ່ນຕາມແບບຟອມຂອງແຕ່ລະຮູບການ)

ຂັ້ນຕອນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແມ່ນ

  1. ຍື່ນຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂັ້ນກົມ, ແຂວງ, ເມືອງ ຕາມກິດຈະການ ຫລື ທຶນຈົດທະບຽນ. ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະຂັ້ນກໍານົດໄວ້.   
  2. ຖ້າກິດຈະການທີ່ຜູ້ລົງ ທຶນສະເໜີຫາກນອນຢູ່ໃນປະເພດບັນຊີທຸລະກິດຄອບຄຸມ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ.
  3. ຖ້າບໍ່ນອນໃນບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄອບຄຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຈະອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ ເລີຍພາຍໃນກໍານົດເວລາ10ວັນລັດຖະການ.