News & Events


10-Aug-2021 | ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Certificate of Origin Issuing System: e-CO) ໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ.
not available ...

17-Feb-2021 | ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື e-CO ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ
ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ ...

19-Jan-2021 | ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ໃຫ້ແກ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື
not available ...