ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Certificate of Origin Issuing System: e-CO) ໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ.


not available